महर्षि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 70 संस्कृत-हिंदी-इंग्लिश | Valmiki Ramayan Ayodhya Kand Sarg 70 in Sanskrit Hindi English

 महर्षि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 70 

Maharishi Valmiki Ramayan Ayodhya Kand Sarg 70


श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥२-७०॥


भरते ब्रुवति स्वप्नम् दूताः ते क्लान्त वाहनाः ।

प्रविश्य असह्य परिखम् रम्यम् राज गृहम् पुरम् ॥२-७०-१॥

समागम्य तु राज्ञा च राज पुत्रेण च अर्चिताः ।

राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु तम् ऊचुर् भरतम् वचः ॥२-७०-२॥


पुरोहितः त्वा कुशलम् प्राह सर्वे च मन्त्रिणः ।

त्वरमाणः च निर्याहि कृत्यम् आत्ययिकम् त्वया ॥२-७०-३॥


इमानि च महार्हाणि वस्त्राण्Yआभरणानि च ।

प्रतिगृह्य विशालाक्ष मातुलस्य च दापय ॥२-७०-४॥


अत्र विम्शति कोट्यः तु नृपतेर् मातुलस्य ते ।

दश कोट्यः तु सम्पूर्णाः तथैव च नृप आत्मज ॥२-७०-५॥


प्रतिगृह्य च तत् सर्वम् स्वनुरक्तः सुहृज् जने ।

दूतान् उवाच भरतः कामैः सम्प्रतिपूज्य तान् ॥२-७०-६॥


कच्चित् सुकुशली राजा पिता दशरथो मम ।

कच्चिच् च अरागता रामे लक्ष्मणे वा महात्मनि ॥२-७०-७॥


आर्या च धर्म निरता धर्मज्ञा धर्म दर्शिनी ।

अरोगा च अपि कौसल्या माता रामस्य धीमतः ॥२-७०-८॥


कच्चित् सुमित्रा धर्मज्ञा जननी लक्ष्मणस्य या ।

शत्रुघ्नस्य च वीरस्य सारोगा च अपि मध्यमा ॥२-७०-९॥


आत्म कामा सदा चण्डी क्रोधना प्राज्ञ मानिनी ।

अरोगा च अपि कैकेयी माता मे किम् उवाच ह ॥२-७०-१०॥


एवम् उक्ताः तु ते दूता भरतेन महात्मना ।

ऊचुः सम्प्रश्रितम् वाक्यम् इदम् तम् भरतम् तदा ॥२-७०-११॥


कुशलाः ते नर व्याघ्र येषाम् कुशलम् इच्चसि ।

श्रीश्च त्वाम् वृणुते पद्मा युज्यताम् चापि ते रकः ॥२-७०-१२॥


भरतः च अपि तान् दूतान् एवम् उक्तः अभ्यभाषत ।

आपृच्चे अहम् महा राजम् दूताः सम्त्वरयन्ति माम् ॥२-७०-१३॥


एवम् उक्त्वा तु तान् दूतान् भरतः पार्थिव आत्मजः ।

दूतैः सम्चोदितः वाक्यम् मातामहम् उवाच ह ॥२-७०-१४॥


राजन् पितुर् गमिष्यामि सकाशम् दूत चोदितः ।

पुनर् अपि अहम् एष्यामि यदा मे त्वम् स्मरिष्यसि ॥२-७०-१५॥


भरतेन एवम् उक्तः तु नृपो मातामहः तदा ।

तम् उवाच शुभम् वाक्यम् शिरस्य् आघ्राय राघवम् ॥२-७०-१६॥


गच्च तात अनुजाने त्वाम् कैकेयी सुप्रजाः त्वया ।

मातरम् कुशलम् ब्रूयाः पितरम् च परम् तप ॥२-७०-१७॥


पुरोहितम् च कुशलम् ये च अन्ये द्विज सत्तमाः ।

तौ च तात महा इष्वासौ भ्रातरु राम लक्ष्मणौ ॥२-७०-१८॥


तस्मै हस्ति उत्तमामः चित्रान् कम्बलान् अजिनानि च ।

अभिसत्कृत्य कैकेयो भरताय धनम् ददौ ॥२-७०-१९॥


रुक्म निष्क सहस्रे द्वे षोडश अश्व शतानि च ।

सत्कृत्य कैकेयी पुत्रम् केकयो धनम् आदिशत् ॥२-७०-२०॥


तथा अमात्यान् अभिप्रेतान् विश्वास्यामः च गुण अन्वितान् ।

ददाव् अश्व पतिः शीघ्रम् भरताय अनुयायिनः ॥२-७०-२१॥


ऐरावतान् ऐन्द्र शिरान् नागान् वै प्रिय दर्शनान् ।

खरान् शीघ्रान् सुसम्युक्तान् मातुलो अस्मै धनम् ददौ ॥२-७०-२२॥


अन्तः पुरे अतिसम्वृद्धान् व्याघ्र वीर्य बल अन्वितान् ।

दम्ष्ट्र आयुधान् महा कायान् शुनः च उपायनम् ददौ ॥२-७०-२३॥


स मातामहम् आपृच्च्य मातुलम् च युधा जितम् ।

रथम् आरुह्य भरतः शत्रुघ्न सहितः ययौ ॥२-७०-२४॥


बभूव ह्यस्य हृदते चिन्ता सुमहती तदा ।

त्वरया चापि दूतानाम् स्वप्नस्यापि च दर्शनात् ॥२-७०-२५॥


स स्ववेश्माभ्यतिक्रम्य नरनागश्वसम्वृतम् ।

प्रपेदे सुमहच्छ्रीमान् राजमार्गमनुत्तमम् ॥२-७०-२६॥


अभ्यतीत्य ततोऽपश्यदन्तः पुरमुदारधीः ।

ततस्तद्भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥२-७०-२७॥


स माता महमापृच्च्य मातुलम् च युधाजितम् ।

रथमारुह्य भरतः शत्रुघ्नसहितो ययौ ॥२-७०-२८॥


रथान् मण्डल चक्रामः च योजयित्वा परः शतम् ।

उष्ट्र गो अश्व खरैः भृत्या भरतम् यान्तम् अन्वयुः ॥२-७०-२९॥


बलेन गुप्तः भरतः महात्मा ।

सह आर्यकस्य आत्म समैः अमात्यैः ।

आदाय शत्रुघ्नम् अपेत शत्रुर् ।

गृहात् ययौ सिद्धैव इन्द्र लोकात् ॥२-७०-३०॥इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥२-७०॥

Popular Posts