महर्षि वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड संस्कृत-हिंदी-इंग्लिश | Valmiki Ramayan Yuddha Kand in Sanskrit Hindi English

महर्षि वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड
Maharishi Valmiki Ramayan Yuddha Kandसर्ग 1: श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे युद्धकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१-१॥
सर्गः 2: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥१-२॥
सर्ग 3: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥१-३॥
सर्ग 4: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥१-४॥
सर्ग 5: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥१-५॥
सर्ग 6: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥१-६॥
सर्ग 7: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥१-७॥
सर्ग 8: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥१-८॥
सर्ग 9: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे नवमः सर्गः ॥१-९॥
सर्ग 10: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे दशमः सर्गः ॥१-१०॥
सर्ग 11: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकादशः सर्गः ॥१-११॥
सर्ग 12: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥१-१२॥
सर्ग 13: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥१-१३॥
सर्ग 14: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥१-१४॥
सर्ग 15: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥१-१५॥
सर्ग 16: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षोडशः सर्गः ॥१-१६॥
सर्ग 17: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥१-१७॥
सर्ग 18: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥१-१८॥
सर्ग 19: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥१-१९॥
सर्ग 20: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे विंशः सर्गः ॥१-२०॥
सर्ग 21: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥१-२१॥
सर्ग 22: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥१-२२॥
सर्ग 23: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥१-२३॥
सर्ग 24: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः ॥१-२४॥
सर्ग 25: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥१-२५॥
सर्ग 26: श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे युद्धकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥१-२६॥
सर्ग 27: श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे युद्धकाण्डे सप्तविंशः सर्गः ॥१-२७॥
सर्ग 28: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥१-२८॥
सर्ग 29: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥१-२९॥
सर्ग 30: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥१-३०॥
सर्ग 31: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥१-३१॥
सर्ग 32: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥१-३२॥
सर्ग 33: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥१-३३॥
सर्ग 34: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥१-३४॥
सर्ग 35: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः ॥१-३५॥
सर्ग 36: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः ॥१-३६॥
सर्ग 37: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥१-३७॥
सर्ग 38: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः ॥१-३८॥
सर्ग 39: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥१-३९॥
सर्ग 40: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥१-४०॥
सर्ग 41: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४१॥
सर्ग 42: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४२॥
सर्ग 43: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४३॥
सर्ग 44: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥१-४४॥
सर्ग 45: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४५॥
सर्ग 46: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥१-४६॥
सर्ग 47: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४७॥
सर्ग 48: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४८॥
सर्ग 49: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥१-४९॥
सर्ग 50: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥१-५०॥
सर्ग 51: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥१-५१॥
सर्ग 52: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥१-५२॥
सर्ग 53: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥१-५३॥
सर्ग 54: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥१-५४॥
सर्ग 55: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥१-५५॥
सर्ग 56: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥१-५६॥
सर्ग 57: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥१-५७॥
सर्ग 58: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥१-५८॥
सर्ग 59: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनषष्ठितमः सर्गः ॥१-५९॥
सर्ग 60: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षष्ठितमः सर्गः ॥१-६०॥
सर्ग 61: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकषष्ठितमः सर्गः ॥१-६१॥
सर्ग 62: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्विषष्ठितमः सर्गः ॥१-६२॥
सर्ग 63: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रिषष्ठितमः सर्गः ॥१-६३॥
सर्ग 64: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुःषष्ठितमः सर्गः ॥१-६४॥
सर्ग 65: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चषष्ठितमः सर्गः ॥१-६५॥
सर्ग 66: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षट्षष्ठितमः सर्गः ॥१-६६॥
सर्ग 67: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥१-६७॥
सर्ग 68: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टषष्टितमः सर्गः ॥६-६८॥
सर्ग 69: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥६-६९॥
सर्ग 70: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥६-७०॥
सर्ग 71: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥६-७१॥
सर्ग 72: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥६-७२॥
सर्ग 73: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥६-७३॥
सर्ग 74: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुस्सप्ततितमः सर्गः ॥६-७४॥
सर्ग 75: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥६-७५॥
सर्ग 76: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥६-७६॥
सर्ग 77: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥६-७७॥
सर्ग 78: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥६-७८॥
सर्ग 79: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः ॥६-७९॥
सर्ग 80: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अशीतितमः सर्गः ॥६-८०॥
सर्ग 81: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः ॥६-८१॥
सर्ग 82: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्व्यशीततमः सर्गः ॥६-८२॥
सर्ग 83: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्र्यशीतितमः सर्गः ॥६-८३॥
सर्ग 84: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥६-८४॥
सर्ग 85: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥६-८५॥
सर्ग 86: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षडशीतितमः सर्गः ॥६-८६॥
सर्ग 87: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥६-८७॥
सर्ग 88: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टाशीतितमः सर्गः ॥६-८८॥
सर्ग 89: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोननवतितमः सर्गः ॥६-८९॥
सर्ग 90: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे नवतितमः सर्गः ॥६-९०॥
सर्ग 91: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकनवतितमः सर्गः ॥६-९१॥
सर्ग 92: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः ॥६-९२॥
सर्ग 93: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ॥६-९३॥
सर्ग 94: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुर्नवतितमः सर्गः ॥६-९४॥
सर्ग 95: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥६-९५॥
सर्ग 96: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः ॥६-९६॥
सर्ग 97: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः ॥६-९७॥
सर्ग 98: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टनवतितमः सर्गः ॥६-९८॥
सर्ग 99: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनशततमः सर्गः ॥६-९९॥
सर्ग 100: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे शततमः सर्गः ॥६-१००॥
सर्ग 101: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकाधिकशततमः सर्गः ॥६-१०१॥
सर्ग 102: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्व्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१०२॥
सर्ग 103: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्र्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१०३॥
सर्ग 104: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः ॥६-१०४॥
सर्ग 105: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सर्गः ॥६-१०५॥
सर्ग 106: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः ॥६-१०६॥
सर्ग 107: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥६-१०७॥
सर्ग 108: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टाधिकशततमः सर्गः ॥६-१०८॥
सर्ग 109: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः ॥६-१०९॥
सर्ग 110: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे दशाधिकशततमः सर्गः ॥६-११०॥
सर्ग 111: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥६-१११॥
सर्ग 112: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥६-११२॥
सर्ग 113: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः ॥६-११३॥
सर्ग 114: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥६-११४॥
सर्ग 115: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः ॥६-११५॥
सर्ग 116: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षोडशाधिकशततमः सर्गः ॥६-११६॥
सर्ग 117: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः ॥६-११७॥
सर्ग 118: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः ॥६-११८॥
सर्ग 119: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-११९॥
सर्ग 120: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे विंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२०॥
सर्ग 121: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे एकविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२१॥
सर्ग 122: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे द्वाविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२२॥
सर्ग 123: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे त्रयोविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२३॥
सर्ग 124: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे चतुर्विंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२४॥
सर्ग 125: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे पञ्चविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२५॥
सर्ग 126: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे षड्विंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२६॥
सर्ग 127: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे सप्तविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२७॥
सर्ग 128: श्रीमद्वाल्मीकियरामायणे युद्धकाण्डे अष्टाविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥६-१२८॥। युद्धकाण्ड सम्पूर्णम् ।Note*

(Team is working on Sanskrit and Hindi translation of Valmiki Ramayan and trying to publish all edition (kaand) in all languages soon.

सूचना - हमारी टीम वाल्मीकि कृत रामायण के संस्कृत और हिंदी अनुवाद पे काम कर रही है । हमारा प्रयास है की जल्द से जल्द आपको सारे संस्करण उपलब्ध कराएं!

Popular Posts